برگزاری نشست خاورمیانه

تاریخ برگزاری: 1397/10/01
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1397100146708
تاریخ خبر: 1397/10/01
ارسال کننده: مدیر سایت
دسته بندی: اطلاعیه
تلگرام