گزارش کامل نشست؛ همکاری ایران و هند در چابهار: از تصور تا واقعیت

تاریخ برگزاری: 1399/06/02
کارگروه: ایران
کد خبر: 1399060289711
تاریخ خبر: 1399/06/02
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام