وظایف و فعالیت ها

وظایف و فعالیت‌های انجمن


این انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی ‌است که به منظور رسیدن به اهداف خود اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را از جمله موارد زیر به انجام می‌رساند:

انجام پژوهش‌های علمی و فرهنگی در تراز ملی و بین‌المللی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونه‌ای با مطالعات منطقه‌ای و شناخت مناطق جغرافیایی و سازمان‌های منطقه‌ای سروکار دارند،

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها؛ و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن،

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز،

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی.