گروه های علمی انجمن

گروه‌های علمی انجمن


گروه‌های تخصصی انجمن

کمیته آموزش و پژوهش

کمیته انتشارات

کمیته آمار و اطلاعات

کمیته پذیرش و روابط عمومی

کمیته گردهمایی‌های علمی

 

 

 

گروه‌های تخصصی انجمن


  • کمیته مطالعات ایران: آقای دکتر حمید احمدی
  • کمیته مطالعات خلیج فارس: آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
  • کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا: آقای دکتر احمد دوست محمدی و آقای دکتر سیدحمزه صفوی 
  • کمیته مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و مسائل دریلی خزر: خانم دکتر کولایی
  • کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی: آقای دکتر ولیزاده
  • کمیته مطالعات آسیای جنوبی: آقای دکتر جعفر حق پناه
  • کمیته مطالعات آسیای جنوب شرقی: خانم دکتر بهاره سازمند
  • کمیته مطالعات اروپا: آقای دکتر علی صباغیان