كميته‌ها و گروه های علمی انجمن

 

گروه‌های و كميته هاي انجمن

طبق ماده 18 اساسنامه انجمن داراي دو دسته كميته و گروه هاي علمي به شرح زير است

 

كميته هاي اجرايي

 

كميته هاي و گروه هاي علمي - تخصصي