گزارش نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا

تاریخ برگزاری: 1399/05/12
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1399051213905
تاریخ خبر: 1399/05/12
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام