هیئت مدیره

 

هئيت مديره دوره دوم (به ترتيب حروف الفبا)

اعضاي هيئت مديره دوره دوم انجمن انجمن ايراني مطالعات منطقه اي كه در مجمع عمومي عادي به طور فوق 29 دي ماه 1400 انتخاب شدند به ترتيب حروف الفبا به شرح زير است. همچنين در اولين جلسه هيئت مديره دكتر علي صباغيان به عنوان رئيس هيئت مديره، دكتر اكبر ولي زاده به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، دكتر نوذر شفيعي به عنوان خزانه دار هيئت مديره و خانم دكتر سازمند به عنوان دبير انجمن انتخاب شدند.

 

اعضاي اصلي

دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي

دكتر بهاره سازمند

دكتر نوذر شفيعي

دكتر علي صباغيان

دكتر الهه كولايي

دكتر محمدرضا مجيدي

دكتر اكبر ولي زاده

 

 اعضاي علي البدل

دكتر حسين نوروزي

آقاي مرتضي اقدسي

 

بازرس اصلي

اقاي پيمان كاويان فر 

 

بازرس علي البدل

آقاي محمد جواد خوب پور

 

هیئت مدیره دوره اول

هيئت مديره دوره اول انجمن ايراني مطالعات منطقه اي كه در مجمع عمومی عادی انجمن درروز دوشنبه اول خرداد 1396 انتخاب شدند به ترتيب حروف الفبا به شرح زير است. نخستین نشست هیئت مدیره دکتر الهه کولایی به عنوان رییس هیئت مدیره، دكترامیرمحمد حاجی یوسفی به عنوان نايب رئيس هيات مديره و دکتر جعفرحق پناه به عنتوان خزانه دار هيئت مديره انتخاب شدند.

 

اعضاي اصلي

دکتر حمید احمدی

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

دکتر جعفر حق پناه

دکتر احمد دوست محمدی

دکتر علی صباغیان

دکتر سید حمزه صفوی همامی

دکتر الهه کولایی

 

اعضاي علي البدل:

دکتر محمدصادق کوشکی

دکتر محمدرضا مجیدی

 

بازرس اصلی:

خانم رویا رسولی

 

بازرس علی البدل:

اقای میرجواد میرگلوی بیات