هیئت موسس

 

هیئت موسس

 دکتر حمید احمدی

 دکتر اصغر افتخاری

 دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی

دکتر احمد دوست محمدی

دکتر رضا سیمبر

 دکتر یحیی فوزی

دکتر فرشاد شریعت

 دکتر فرهاد قاسمی

 دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر میرفردین قریشی

دکتر عباس کشاورز شکری

دکتر محمدرضا مجیدی