کمیته علمی-تخصصی
در هفدهمین نشست هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای ترکیب کمیته‌های منطقه‌ای انجمن به شرح زیر پیشنهاد و تایید شدند:
 
  • کمیته مطالعات ایران: آقای دکتر حمید احمدی
  • کمیته مطالعات خلیج فارس: آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
  • کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا: آقای دکتر احمد دوست محمدی و آقای دکتر سیدحمزه صفوی 
  • کمیته مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و مسائل دریلی خزر: خانم دکتر کولایی
  • کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی: آقای دکتر ولیزاده
  • کمیته مطالعات آسیای جنوبی: آقای دکتر جعفر حق پناه
  • کمیته مطالعات آسیای جنوب شرقی: خانم دکتر بهاره سازمند
  • کمیته مطالعات اروپا: آقای دکتر علی صباغیان