کمیته تخصصی
در هفدهمین نشست هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای ترکیب کمیته‌های منطقه‌ای انجمن به شرح زیر پیشنهاد و تایید شدند:
 
• کمیته مطالعات آسیای جنوب شرقی
• کمیته مطالعات آسیای جنوبی
• کمیته مطالعات آسیای شرقی
• کمیته مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و مسایل دریای خزر
• کمیته مطالعات آفریقا
• کمیته مطالعات آمریکای جنوبی و مرکزی
• کمیته مطالعات آمریکای شمالی
• کمیته مطالعات اروپا
• کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی
• کمیته مطالعات ایران
• کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا
• کمیته مطالعات خلیج فارس