کمیته علمی-تخصصی

 

گروه‌های و كميته هاي تخصصی انجمن

طبق ماده 18 اساسنامه، انجمن علاوه بر كميته هاي  ششگانه مذكور در اين ماده  مجاز به تشكيل گروه هاي و كميته هاي ديگري بر حسب نياز است. بر اسن اساس  در هفدهمین نشست هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای به منظور پيشبرد اهداف انجمن ترکیب کمیته‌های منطقه‌ای انجمن به شرح زیر پیشنهاد و تایید شد. مسئوليت كميته ها نيز با اساتيدي است كه نام آنها در جلو نام كميته ذكر شده است.

1- کمیته مطالعات اروپا: آقای دکتر علی صباغیان

2- کمیته مطالعات آسیای جنوب شرقی: خانم دکتر بهاره سازمند

3- کمیته مطالعات آسیای جنوبی: آقای دکتر جعفر حق پناه

4- کمیته مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و مسائل ریلی خزر: خانم دکتر کولایی

5- کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی: آقای دکتر ولیزاده

7- کمیته مطالعات ایران: آقای دکتر حمید احمدی

8- کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا: آقای دکتر احمد دوست محمدی و آقای دکتر سیدحمزه صفوی

9-کمیته مطالعات خلیج فارس: آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی