مناقشات جای منطقه خلیج فارس در دوران کرونا

تاریخ برگزاری: 1399/03/20
کارگروه: خلیج فارس
کد خبر: 1399032084012
تاریخ خبر: 1399/03/20
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
تلگرام