اخبار /آسیای شرقی
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی-کارشناسی «اندونزی سرزمین پانچاسیلا، اسلام خندان، مشورت و موافقت» را برگزار می کند.

اخبار /آسیای شرقی
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی-کارشناسی «اندونزی سرزمین پانچاسیلا، اسلام خندان، مشورت و موافقت» را برگزار می کند.

اطلاعیه اخبار /آسیای جنوب شرقی
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست روابط ایران و مالزی چالش ها و فرصت ها را برگزار می کند.

اطلاعیه اخبار /آسیای جنوب شرقی
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی بررسی فرصت های گسترش همکاری های ایران و اندونزی را برگزار می کند.

اخبار /آسیای جنوب شرقی
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی مسلمانان چین:گذشته،حال و آینده را برگزار می کند.

کمیته مطالعات آسیای جنوبی »

کمیته مطالعات آسیای شرقی »

کمیته مطالعات آفریقا »

کمیته مطالعات آمریکای جنوبی و مرکزی »

کمیته مطالعات آمریکای شمالی »

کمیته مطالعات اروپا »

کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی »

کمیته مطالعات ایران »

کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا »

کمیته مطالعات خلیج فارس »

کمیته مطالعات افغانستان »